Exhibition discussion-2 (07th Dec 2011)

razeen wants catalogue with every students photo, maquette, or identity sketch.
make a template, give text and photo space

what does the kuni want to say
whats the story of the sea
even if in small pieces, use me again
adhi effaharu
ehenviyas mihen viyas

kuni nukumegen annany house hold in
insaanun ufaddhany insaanun halaaku kurany
beynun nukurevey komme echaky kuni kamuga nudhekema
maa dhigu vefa maa typical

hee nukurashey mee aharenge nimun kamah
market kurumga namuga echeh hedhun

byenun kuri varakah beynun kureveyne

waste in general, aharumenna muhaathabu kuraa gothaky koba?

razeen: thihen nahadhaa
riley: dhoo nukolla, alun visna
hamru: beynun vany vsnumeh, aharen komme echakahves vedhaanan
aharennah ithuru gotheh hadhaifiyya adhives ulheynan
aharenge beynun neyngenya hodhasheve
kuni magey va nan
alun genaun
minoon gotheh
aa beynumeh
shafy: aharen naga
beykaaru vejjey visna visna, boluga rissa kunyah vefa
ibbe: visnaadhe, adhi nuvisnenee
vashaajehi faruma
leena: aharen maraa nulaifiyya kale ah faidha kuraane
kunyge dhirun
saaif: aharen nagaa nula
kuni dhiruvama
shan: ukaashey nagaanan
beynun nuhifa, beykaaru koh nulaashe
ithurah visna, beynun kollama


in general: aa echeh beynun nukoh, anekka ves use kurey