kuni ge vaahaka (seeking for a title)

Husvumeh nei farumaatha hus kurany kuni

husvumeh neh farumaathakun kuneege dhirun

husvumeh nethey kuneege beynun

beynumey dhiriulhen ma ehlaa nulaashey

kunni nuko aah hayaathaka dhirun dheysey

fanaa nuko aah hayaathaka dhirun dheysey

husvumeh neh farumaa thakun ahanna jaagaeh hoadha dheyshey

kunni nuko farumaa koh beynun hifaashey

visnaasey farumaa kuraashey benun hifaashey

ehlaa nulaashey farumaa kuraashey aah jagaeh libeyney

kuneege farumaa thakun ufedhunu jaagatha

Kuni nukoh farumaa kurun

Kuni nuvaney farumaa kohfiyaa

Kuni nukoh farumaa kuri jaaga tha

Kuni nukoh kuri farumaatha