Posts tagged Exhibition

Exhibition discussion-3 (08th Dec 2011)

mujuthamau ga beykaaru vefa in echeh farumaa aky
faruma nethigen kuni gina vany
dhemehetteni gothakah faruma kurevigen kurni madhuvaane

beykaaru visnun -> modify with architecture included
mujuthamau beykaaru kuraa echeh, kuni
kuni gina vany, faruma kura leh madhu v ma
beykaaru faruma, beykaaru architecture

extend kuran vee.

beykaaru; architecture/faruma/visnun/

alun visnun


catalogue there ah laan:

bernerdshumee: if u really need to commit to architecure, u need to commit suicide

finalised theme: aharen maraa nulaifiyya kale ah faidha kuraane

include best 3 to 4 essays in culture at the end of the catalogue

kuni kunyah vany culturally, society-lly
supari, what other user
how many kuni
asluves beynun vaa echeh tho ethere kureveny
huriha kunyeh ethere kura echeh

beyru bayaku beyruga thibegen kura design eh, dhuniye ah generic vaane
dhuniyeyge generic echeh, specific thanehga behettiyya, varah beykaaru vaane
maintain, generate vaa kanthah thah and all

custom in duty naga usoolu
valid statistics

architecture import kurany kihaavarakah
architecture related stuff, whats the cost
1 years construction, if checked… biggest stake is resort construction
if checked the cost, architectural, mne, survey and most is going to out of maldives

thanehga hunna specific kan kamah fight koggen libey/hodha kanthah thah fahun becomes regulations. that is architecture

blackout curtain-research a bit

maldives- orientation, micro climate, material import kuda kurun

maintenance kuda koh, sustainable efficient design eh kurun, architecture at a certain level

invitees:
invitation should include email

panels:
should design inside and outside as well

1 note

kuni ge vaahaka (seeking for a title)

Husvumeh nei farumaatha hus kurany kuni

husvumeh neh farumaathakun kuneege dhirun

husvumeh nethey kuneege beynun

beynumey dhiriulhen ma ehlaa nulaashey

kunni nuko aah hayaathaka dhirun dheysey

fanaa nuko aah hayaathaka dhirun dheysey

husvumeh neh farumaa thakun ahanna jaagaeh hoadha dheyshey

kunni nuko farumaa koh beynun hifaashey

visnaasey farumaa kuraashey benun hifaashey

ehlaa nulaashey farumaa kuraashey aah jagaeh libeyney

kuneege farumaa thakun ufedhunu jaagatha

Kuni nukoh farumaa kurun

Kuni nuvaney farumaa kohfiyaa

Kuni nukoh farumaa kuri jaaga tha

Kuni nukoh kuri farumaatha

Exhibition discussion-1 (05th Dec 2011)

fail kollan vaa echehi fail koffa, bahattan jehey echehi bahattafa, upgrade kuran beynun meehun upgrade koffa
thursday ga vaan vee goiy engeyne

plan koffa othy public exhibition akah select kurevey echehi, nuny hurihaa echehi
thursday ga mark koffa engeynee

city council hall ga baavan beynun tho emmen?
ufedhey suvaalaku, baivaru echehi hedhifa, kocheh tho exhibit kuraany
kurevifa huri hurihaa masakathuge there in

kuri hurihaa echehi hedhy re: laigen
kommehen e aa hifaigen ulheykah nujehey
mihaaru indhe dhaane emme furathama kuri masakkatha behey thafaathu visnumeh
object aa dhekey goiy thafaathu vedhaane

aharumen gengulhunu basthakeh
eyge key bas thakeh discover kurevijjeya, dhivehin tharujama annany kihineh

curation ge vaahaka aslu mi dhekeveny
city council, male medhuga
male in hovi kuni
faadeh ge process eh ge there in, male ah base vany
male city council there in wall eh ga laan furusathu libeny

art                     fannu, vatharu, faadu, kurehun
re:                     alun, adhi
architecture        faruma, thakethi nuny echehi, nuny imaaraathuga faruma, imaaraathuge      faruma
design                faruma
artifacts             anything one makes on own
space                jaaga
culture              sagaafaiy
sustainability      dhemehettenivi
community         mujuthamau
research           diraasaa
trash                kuni buni, kuni, beykaaru, baakee
place               than, thaneh
social               ijuthimaai
congestion        thoh jehun
concept           hiyaalu, visnumeh, ekulavaalevey visnun, ekuvaalevey hiyaalu
narrative          vaahaka,
typology          vatharu (generic), baavaiy
scenario          fenna goiy, oiy goiy, gotheh
public             aamun
environment

alun gotheh fenun
mives gotheh
dhemehettenivi gotheh, goiy
thin fah     -> male ga vari ginaveema
        -> kandikyge thin
ummeedhee kuni         - sator
kuneege faidhaa         - varah golha
dhemehettenivi faruma     - varah architecture
ekulavaalevey jaaga      -
beykaaru visnun
vashaa jehey kuni

ambiguous koh, seedha point neynge gothah.
misaalakah gotheh

riluwan, kihineh dhidha nagany? ehen thanakah move kuraany. she already knows.
dhidha move kuryma, ithurah libeyne furusathu thakaky koba?
justify kuraany kihineh?
discussion eh gennany kihineh?

public ah invite kuraany opening ah ekani. dhen 3 nuny 4 dhuvahah hulhuvaalaigen ulheynee.

exhibition kon dhuvahaku tho, kon bayaku tho. kihineh tho.

26 panels, or 12 panels A1. printing and mounting.
e meehehge space aky 2 x A1
dhen libey space ga curate kureveyne
catalogue - hurihaa emmenge masakkaiy. not necessarily just the selected. 100 words write up.

catalogue aa design board and model vee ma exhibition beyveyne
opening invitess. architects. engineers. students. doctarun.
catalogue will be in A5.

budget of 20,000

catalogue
panels
invitees

razeen
hamru
saaif

ibbe
shafee
shaaheen
niushad
soppe

leena
nizdhy
niya
shan
rilwan